ŠFRB už pridelil väčšinu finančných prostriedkov, voľné sú zdroje vo výške 6,102 mil. eur

BRATISLAVA 4. november 2014 - Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) posúdil k 31. októbru tohto roka 883 z 971 doručených žiadostí o podporu bývania a priznal 637 úverov. V rozpočte fondu na tento rok bolo 186,335 mil. eur, z ktorých väčšina už bola priznaná a voľné ostali zdroje vo výške 6,102 mil. eur.

O podporu na obnovu bytových budov žiadalo v tomto roku 655 žiadateľov, z toho 609 žiadostí bolo posúdených a 445 žiadateľom bola podpora priznaná. Z celkovej rozpočtovanej sumy vo výške 114,741 mil. eur ostalo neprerozdelených ku koncu októbra 346,6 tis. eur.

 

Tabuľka: Stav posudzovania žiadostí k 31.10.2014

Účel podpory 
Upravený rozpočet 
pre rok 2014 (€) 
Počet doručených žiadostí 
Počet posúdených žiadostí 
Počet priznaných úverov 
Zostatok 
zdrojov (€) 
Obstaranie bytu do vlastníctva FO
6 581 465,00
89
78
59
584 677,40
Obstaranie nájomného bytu
2 438 410,00
10
10
2
0,00
Obstaranie nájomného bytu s dotáciou
60 430 470,00
212
181
127
5 000 000,00
Obnova bytovej budovy
114 741 074,00
655
609
445
346 590,29
Zatepľovanie z prostriedkov EU
1 420 028,00
3
3
2
170 725,46
Výstavba alebo dostavba ZSS
585 000,00
1
1
1
0,00
Obnova ZSS
138 535,00
1
1
1
0,00
Spolu 
186 334 982,00
971
883
637
6 101 993,15

Zdroj: Štátny fond rozvoja bývania