Zmena rozpočtu ŠFRB je schválená, na obnovu budov sa presunú ďalšie financie

Viac peňazí na obnovu bytových domov

Bratislava 17. október 2014 – Na obnovu bytovej budovy sa presúva takmer 29,3 mil. eur v rámci rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Na základe vyhodnotenia žiadostí a v záujme uspokojenia čo najväčšieho počtu žiadateľov o podporu túto zmenu schválil minister dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) Ján Počiatek.

 

 

 

 

Schválený návrh na úpravu rozpočtu ŠFRB podľa jednotlivých účelov v €

Účel
Schválený rozpočet 
na rok 2014 po zmene č.1
Návrh na zníženie 
/zvýšenie 
Návrh rozpočtu na rok 2014 
po zmene č.2
Obstaranie bytu do vlastníctva FO
5 205 000,00
+1 376 465,00 
6 581 465,00
Obstaranie nájomného bytu
5 215 470,00
-2 777 060,00 
2 438 410,00
Obstaranie nájomného bytu s dotáciou
86 935 204,00
-26 504 734,00 
60 430 470,00
Obnova bytovej budovy
85 459 280,00
+29 281 794,00 
114 741 074,00
Zatepľovanie z prostriedkov EU
2 000 000,00
-1 415 000,00 
585 000,00
Výstavba alebo dostavba ZSS
100 000,00
+38 535,00 
138 535,00
Obnova ZSS
1 420 028,00
0,00 
1 420 028,00
Spolu
186 334 982,00 
0,00 
186 334 982,00 

Zdroj: Štátny fond rozvoja bývania

Žiadosti o úver od ŠFRB na účely obstarania bytu do vlastníctva fyzickej osoby, obnovy bytovej budovy a zatepľovanie z prostriedkov EÚ, je možné podávať do 31.10.2014 prostredníctvom príslušných mestských úradov podľa miesta stavby.

 

Tabuľka: Stav posudzovania žiadostí 2014

Účel podpory 
Upravený 
rozpočet pre rok 2014 (€) 
Počet doručených 
žiadostí 
Počet posúdených 
žiadostí 
Počet priznaných 
úverov 
Zostatok 
zdrojov (€)
Obstaranie bytu do vlastníctva FO
6 581 465,00
80
73
53
895 606,40
Obstaranie nájomného bytu
2 438 410,00
10
10
2
0,00
Obstaranie nájomného bytu s dotáciou
60 430 470,00
212
179
127
5 000 000,00
Obnova bytovej budovy
114 741 074,00
629
586
423
5 252 809,37
Zatepľovanie z prostriedkov EU
1 420 028,00
3
3
2
170 725,46
Výstavba alebo dostavba ZSS
585 000,00
1
1
1
0,00
Obnova ZSS
138 535,00
1
1
1
0,00
Spolu 
186 334 982,00
936
853
609
11 319 141,23

Zdroj: Štátny fond rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.