Zvýšený záujem samospráv o výstavbu a kúpu nájomných bytov

Bratislava, 18. november 2014 - V tomto roku dostal Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) 222 žiadostí na obstaranie nájomných bytov, čo je v porovnaní s rokom 2013 dvojnásobný nárast. „Prijatými legislatívnymi zmenami sa nám podarilo zvrátiť negatívny vývoj posledných rokov a opätovne sme naštartovali výstavbu nájomných bytov,“ povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) František Palko. V porovnaní sa vlaňajškom sa podporilo o 65 % viac žiadostí o tento typ úveru, čím ŠFRB priznal úvery na obstaranie 2 128 nájomných bytov (1991 samospráva, 137 právnická osoba / nezisková organizácia).

účel / obstaranie 

nájomných bytov
2013
2014
samospráva
právnická osoba / nezisková organizácia
Počet priznaných úverov
78
127
2
Počet podporených bytov
1 323
1 991
137
Objem priznaných úverov
37 430 953 €
54 886 870 €
2 438 410 €

Samospráva mohla v tomto roku financovať obstaranie nájomného bytu kúpou alebo výstavbou kombináciou úveru a dotácie. Pomer úveru a dotácie bol v závislosti od rozlohy bytu, oprávnených nákladov a štandardu bytu. Výška dotácie z MDVRR SR bola 30 % až 75 %. Zvyšok obstarávacej ceny bol úver zo ŠFRB s úrokovou sadzbou 1 % na 40 rokov. Veľkou výhodou je, že úver od ŠFRB obec spláca z nájomného od nájomníkov obývajúcich byty a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nezarátava sa do celkového dlhu obce.

V roku 2014 bolo prvý rok umožnené aj právnickým osobám a neziskovým organizáciám získať úver zo ŠFRB na obstaranie nájomného bytu kúpou alebo výstavbou s úrokovou sadzbou 1 % na 30 rokov max. 80 % z obstarávacej ceny, tento úver bol bez dotácie MDVRR SR.

,,Pre rok 2015 má celkovo ŠFRB rozpočtovaných na všetky účely úverov 174,5 mil. eur. Na obstarávanie nájomných bytov je vyčlenených 118 mil. eur, z čoho na samosprávy pripadá 100 mil. eur a právnické osoby a neziskové organizácie 18 mil. eur,“ uviedla generálna riaditeľka ŠFRB Dana Pištová.

Žiadatelia o úver na obstaranie nájomných bytov podávajú žiadosť na okresnom úrade v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby v termíne od 15. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roka. Všetky podmienky, ako aj tlačivá nájde žiadateľ na webovej stránke www.sfrb.sk.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.