Na obnovu bytových budov v rámci ŠFRB sa má presunúť viac ako 29 mil. EUR

Viac peňazí na obnovu bytových domov

Bratislava 10. október 2014 - Každoročne je najväčší záujem v rámci podpory Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) o obnovu bytových budov. Rada ŠFRB navrhla koncom septembra v záujme uspokojenia čo najväčšieho počtu žiadateľov o podporu ministrovi  dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schváliť navrhovanú zmenu rozpočtu ŠFRB na rok 2014. Na najžiadanejší program – Obnovu bytovej budovy by sa malo presunúť 29,2 mil. EUR, na Obstaranie bytu do vlastníctva fyzickej osoby by sa malo presunúť 1,3 mil. EUR a na Obnovu zariadenia sociálnych služieb 38,5 tis. EUR z účelov, kde ich je prebytok. Celkovo by sa malo presunúť 30,6 mil. EUR. Táto zmena rozpočtu je len v rámci účelov podpory (v rámci rozpočtu) ŠFRB a nemá dopad na štátny rozpočet.

 

Prehľad žiadostí ŠFRB za rok 2014 (počet žiadostí)                                       stav k 12.9.2014

Účel podpory
Požadovaná podpora
Vrátenky, storná
Schválené žiadosti 
Obstaranie bytu do vlastníctva FO
72
17
55
Obstaranie nájomného bytu
10
8
2
Obstaranie nájomného bytu s dotáciou
212
45
167
Obnova bytovej budovy
608
105
503
Zatepľovanie z prostriedkov EU
3
1
2
Výstavba alebo dostavba ZSS
1
0
1
Obnova ZSS
1
0
1
Spolu
907 
176 
731 

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Návrh na úpravu rozpočtu ŠFRB podľa jednotlivých účelov v €

Účel
Schválený rozpočet 
na rok 2014 
po zmene č.1
Návrh na zníženie 
/zvýšenie 
Návrh rozpočtu 
na rok 2014 
po zmene č.2        
Obstaranie bytu do vlastníctva FO
5 205 000,00
+1 376 465,00 
6 581 465,00
Obstaranie nájomného bytu
5 215 470,00
-2 777 060,00 
2 438 410,00
Obstaranie nájomného bytu s dotáciou
86 935 204,00
-26 504 734,00 
60 430 470,00
Obnova bytovej budovy
85 459 280,00
+29 281 794,00 
114 741 074,00
Zatepľovanie z prostriedkov EU
2 000 000,00
-1 415 000,00 
585 000,00
Výstavba alebo dostavba ZSS
100 000,00
+38 535,00 
138 535,00
Obnova ZSS
1 420 028,00
0,00 
1 420 028,00
Spolu
186 334 982,00 
0,00 
186 334 982,00 

Zdroj: Štátny fond rozvoja bývania