Ako zatepľovať bytové domy – 5. diel: Prípravné práce

Prípravné práce pred zateplením

Bratislava, 13. oktober 2014 - V predchádzajúcich častiach nášho seriálu sme si povedali o projektovej dokumentácii, spôsoboch financovania zateplenia, výbere zhotoviteľa stavby i stavebného dozoru a dnes sa budeme venovať príprave pred samotným zateplením bytového domu.

Realizačná firma by mala mať po viacstupňovom výberovom konaní plnú dôveru vlastníkov bytov. Ťahať by mali, ako sa hovorí, za jeden povraz, nakoľko ide o ich spoločné dielo a úspešné dotiahnutie všetkých detailov do konca je cieľom oboch strán. Samotnému zatepľovaniu predchádzajú prípravné práce. Zahŕňajú stretnutie zástupcov vlastníkov, stavebného dozoru a stavbyvedúceho pred stavbou lešenia. Musí byť vypracovaný harmonogram prác, aby mali vlastníci prehľad o ich postupe, počte nasadených pracovníkov a termínoch plnenia.

Zároveň vlastníci bytov sú na stretnutí informovaní o nevyhnutnosti demontovať všetky vyčnievajúce časti na fasáde (satelity, klimatizácie, sušiaky, ako aj sieťky proti hmyzu a pod.). Cennejšie veci, ako napr. klimatizačnú jednotku, by si mal demontovať vlastník sám a na vlastné náklady. Ostatné je na dohode. Je potrebné sa s vlastníkmi bytov porozprávať aj o vetracích otvoroch.

Ako zatepľovať - Príprava fasády

Ako zatepľovať - Príprava fasády

Nezriedka ich mávajú z vnútornej strany uzatvorené, neupozornia na to realizačnú firmu, ktorá zvonku na fasáde umiestni len vetraciu mriežku a pod vplyvom kondenzácie sa v mieste bývalého otvoru objavujú plesne. Zabrániť sa im však dá uzatvorením otvoru aj z vonkajšej strany.

S problémami sa realizačné firmy stretávajú aj v prípade vonkajších žalúzií, ktorých sa vlastníci nechcú vzdať. Existujú viaceré spôsoby ako sa s týmto problémom vysporiadať, avšak jednoznačne sa odporúča ich demontáž. Ďalším riešením je nezateplenie v ich okolí, čo však môže spôsobovať neskôr plesne alebo čiastočné olepenie vodiacich líšt, avšak v prípade poruchy žalúzií a ich následnej oprave sa fasáda poškodí. Podobné problémy nastávajú aj v prípade zasklenia balkónov. Ak však chcú mať vlastníci bytov dokončenú obnovu do detailov, mali by pristúpiť na navrhované riešenie stavebného dozoru i realizačnej firmy.

Ako zatepľovať - Príprava kotiev na odtrhové skúšky

Jednotlivé druhy zatepľovacích systémov sa odlišujú, takisto existujú rôzne druhy lepiacich mált a fasádnych povrchových úprav. Pracovný postup je však pre zatepľovacie práce podobný. Prvým krokom je montáž lešenia a upevnenie ochranných sietí, ktoré by mala realizovať firma zaoberajúca sa lešenárskymi prácami. Musí byť na tieto práce spôsobilá a jej lešenie má spĺňať všetky stanovené normy a kritériá.

Pred začatím zatepľovacích prác je nevyhnutné prekontrolovať technický stav podkladových vrstiev, predovšetkým treba venovať pozornosť prípustnej nosnosti podkladu, jeho vlhkosti a rovinnosti. Nosnosť podkladu sa testuje skúškou na pevnosť v ťahu, pričom minimálna pevnosť podkladu je 0,08 MPa. V prípade výskytu väčších nerovností na podklade je nevyhnutné ho vyrovnať.

Ako zatepľovať - Odtrhové skúšky

Vlastníci bytov by mali vyžadovať, aby realizačná firma urobila skúšky prídržnosti lepiacej hmoty (laicky povedané, ako drží omietka). Zisťuje sa, či je potrebné zvetranú omietku otĺcť alebo fasádu očistiť vysokotlakovou vodou, či penetrovať. Odtrhovými skúškami sa zase zaistí správny výber kotiev a následne sa určí tzv. kotevný plán. Nasleduje vyrovnávanie podkladu, pričom nie na všetky druhy materiálov je možné hneď aplikovať izolant. Bez týchto úkonov by sa žiadna firma nemala púšťať do zatepľovania, a obzvlášť pri starších bytových domoch.

V ďalšej fáze sa demontujú klampiarske (parapety, striešky, klimatizácie, dažďové zvody a pod.) a kovové prvky (ako sú markízy, rolety, sušiaky na bielizeň, satelity a pod.) z fasády, ako aj všetky ostatné vyčnievajúce prvky z fasády. Nevyhnutná je demontáž pôvodného starého zábradlia na balkónoch či lodžiách (ak je dohodnutá výmena), odstránenie starých poterov a dlažieb.

Ako zatepľovať - Skúška prídržnosti lepiacej hmoty

Odporúča sa výmena starých hrdzavých zábradlí za nové, nakoľko „štetková úprava“ z lešenia je nedostačujúca. Hrdza sa skôr či neskôr opäť objaví a okrem toho staré zábradlie znemožňuje riešenie detailov pri napájaní kontaktného zatepľovacieho systému. V neposlednom rade ide aj o estetický detail samotnej obnovy bytového domu.

Po demontáži a búracích prácach pri balkónoch a lodžiách by sa firma mala sústrediť na ochranu obnaženej oceľovej výstuže, ukážu sa totiž všetky defekty a obnaží sa balkónová doska. Balkónová doska býva často veľmi zaťažovaná, je preto potrebné použiť kvalitné materiály. Obnažená armatúra sa očistí, nanesie sa adhézny mostík a sanačné malty (lepidlá), ktoré vyrovnajú povrch. Starý poter sa odstráni, nakoľko hydroizolácia s najväčšou pravdepodobnosťou už stratila svoju funkčnosť. Ostatné očistené a sanované podklady je nevyhnutné penetrovať.

Ako zatepľovať - Harmonogram prác

Ako zatepľovať - Harmonogram prác

Pracovníci realizačnej firmy pripravia okná na zateplenie – olepia ich. Z okien musia byť odstránené sieťky proti hmyzu. Dobrým tipom je obkreslenie obvodu osadenej siete proti hmyzu obyčajnou ceruzou na rám okna pred jej demontážou. Remeselníkom to pomôže pri zatepľovaní a zároveň sa prihliada aj na komfort vlastníkov bytov. Samozrejme, ak majú dosť priestoru. V inom prípade je vždy lepšie zvoliť hrubší izolant na úkor sieťky, pretože menšia sieťka proti hmyzu je riešiteľná. Ak tam však raz vznikne tepelný most, čiže chladné miesto v zime, zvykne v ňom kondenzovať vzdušná vlhkosť a vytvára sa pleseň.

Po tejto príprave sa môžu pracovníci pustiť do samotných zatepľovacích prác, ktoré sa môžu vykonávať pri teplotách od +5 do +30 °C. Prekážkou práce je dážď a silný vietor, kedy je nevyhnutné práce prerušiť.

V ďalšej časti nášho seriálu sa budeme venovať ďalším vybraným detailom zo samotnej realizácie zatepľovania.

Prečítajte si aj:


 
Informácie o službe zatepľovanie nájdete aj tu: http://www.vyskovyservis.sk/zateplovanie-budov.
V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte tento formulár: http://www.vyskovyservis.sk/cenova-ponuka